Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet. 

Ärenden:

 • Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 • Val justeringsman och rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragsningslista
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2014 
 • Behandlings av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 • Val av ordförande för en tid av ett år;
  • halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
  • 2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  • 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 • Övriga frågor

STOCKHOLMS ALLMÄNNA FÄKTFÖRENING

Styrelsen, Stockholm i februari 2014 

Följ oss på facebook

SAF:s Facebookgrupp – för dig som är eller har varit medlem i SAF (eller känner att du borde vara det).